NA FUSIE IS MIK & PIW GROEP EEN FEIT

1 september 2019
De stichtingen KiM en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één sterke organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen kinderopvang en sociaal werk op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, kunnen ze blijven werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod in kinderopvang en sociaal werk. 

Onder de nieuwe groep vallen behalve de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang ook welzijnsorganisatie Partners in Welzijn en Ecsplore, dat zich richt op een gezonde, actieve leefstijl voor jong en oud en op Positieve Gezondheid. Daarnaast maken het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek en het Knooppunt Informele Zorg deel uit van de groep. 

Bekende namen
Alle organisaties blijven na de fusie zelfstandig en onder eigen naam hun dienstverlening voortzetten. Daarbij zullen ze wel steeds meer de samenwerking met elkaar opzoeken. Vroegsignalering, preventie, bouwen aan krachtige sociale netwerken en versterken van zelfredzaamheid zijn kernbegrippen in die integrale samenwerking. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de inwoners in het werkgebied vergroten, hebben daarbij bijzondere aandacht van de medewerkers.

Open deur
Raymond Clement, de nieuwe bestuurder, motiveert het fusiebesluit: “Dat onze wereld verandert, is een open deur. Behoeften en wensen van mensen veranderen en zullen blijven veranderen. Dat vraagt om een andere inzet van onze mensen én een andere inrichting van ons werk. De fusie versterkt de integrale en preventieve inzet van alle organisaties. Door onze krachten te bundelen, kunnen we ons meer richten op het voorkomen van problemen.”

Bundeling van kennis en kunde
Medewerkers, medezeggenschapsorganen en partners staan positief tegenover de fusie. Door bundeling van kennis en kunde en door daadwerkelijk gebruik te maken van elkaars expertise en vaardigheden, neemt de kennis van individuele medewerkers en van teams toe.
Dit heeft uiteraard ook voordelen voor de inwoners in onze regio. Samenwerking in de kinderopvang waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de pedagogische functie van kinderopvang. Door efficiencyverbeteringen blijft kinderopvang betaalbaar en toegankelijk. Omdat ouders kinderopvang als laagdrempelig ervaren, heeft sociaal werk bovendien gemakkelijker toegang tot het netwerk rondom kind en gezin. Dit versterkt de vroegsignalering en de vroeghulp.

Werkgelegenheid
Op de fusiedatum is MIK & PIW Groep en haar verschillende stichtingen werkgever van ruim 800 medewerkers. De organisaties maken, gezien de aard van de dienstverlening, veel gebruik van parttimers.
De fusie als zodanig heeft geen invloed op de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Tevens zullen als rechtstreeks gevolg van de fusie geen gedwongen ontslagen vallen.

Update maatregelen Coronavirus

Update 22 april:

Dinsdag 21 april heeft de persconferentie over de coronamaatregelen plaatsgevonden. Onze minister-president heeft in ieder geval versoepeling van een aantal coronamaatregelen aangekondigd, die ook voor ons als organisatie van belang zijn. Zo gaat vanaf maandag 11 mei de kinderopvang weer open.  Voor sociaal werk zijn de maatregelen verlengd tot 20 mei. 

Om te zien wat dit betekent voor onze stichtingen, verwijzen wij u graag naar de afzonderlijke websites:

MIK Kinderopvang

Spelenderwijs

Partners in Welzijn

CJG Westelijke Mijnstreek

ECSplore

Knooppunt Informele Zorg

Lees meer

Update maatregelen coronavirus

Update 30 maart:

Vanuit het kabinet zijn er in de laatste weken aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Kinderopvang in scholen en kinderdagverblijven wordt wel voortgezet voor ouders in een cruciale beroepsgroep. We hadden dit graag anders gezien, maar begrijpen het maatschappelijk belang. 

Iedere stichting binnen onze organisatie volgt de aanwijzingen van de overheid, GGD en RIVM inzake de afgegeven richtlijnen corona. 

Om de vertaling te maken zijn er per stichting concrete maatregelen genomen.
Voor deze maatregelen verwijzen wij u graag naar de afzonderlijke websites:

MIK Kinderopvang

Spelenderwijs

Partners in Welzijn

CJG Westelijke Mijnstreek

ECSplore

Knooppunt Informele Zorg

 

Lees meer

Maatregelen coronavirus

Update 13 maart 2020

Als MIK & PIW Groep volgen we de ontwikkelingen op de voet. Graag informeren wij jou over wat wij als organisatie doen. Deze informatie is in lijn met het advies van het RIVM en GGD Zuid-Limburg. Volg alle laatste updates van het RIVM en GGD Zuid-Limburg.We adviseren ouders en medewerkers die in een Duitse regio wonen, om ook de website van de betreffende gezondheidsdienst daar in de gaten te houden.

Maatregelen coronavirus

Donderdag 12 maart 2020 heeft de premier samen met de Minister van Volksgezondheid en de voorzitter van het RIVM een persconferentie gegeven waarin aangescherpte maatregelen t.a.v. het coronavirus zijn aangekondigd. De maatregelen die gecommuniceerd zijn vragen om aanpassing van ons beleid en dit willen we dan ook graag met je delen. Onderstaande maatregelen zijn van kracht t/m 31 maart.

Wanneer blijf je thuis?

Heb je klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis. Dit geldt ook voor kinderen die naar een van onze opvanglocaties gaan. Hetzelfde beleid hanteren we voor onze medewerkers. Medewerkers die op dit moment een ziekte- of hersteltraject doormaken waarbij het coronavirus als risico wordt gezien, adviseren we ook om thuis te blijven.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Voor MIK & PIW Groep geldt de afspraak dat alle interne bijeenkomsten met meer dan 12 personen worden geannuleerd. Daar waar extern grotere bijeenkomsten zijn, vragen we medewerkers in overleg met hun leidinggevende een weloverwogen keuze te maken. Daarnaast worden alle bijeenkomsten met kwetsbare doelgroepen (denk aan mensen met 2 of meer (chronische) ziektes en groepsbijeenkomsten met mantelzorgers) binnen sociaal werk afgelast.

Onze kinderdagverblijven blijven open

De regering en RIVM hebben besloten dat scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang gewoon open blijven. Hier zijn weinig besmettingen en kinderen vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.


Vragen rondom betalingen 

We begrijpen dat er vragen zijn rondom betalingen en betaalverplichtingen n.a.v. de corona-maatregelen. Er wordt gewerkt aan een helder overzicht van vragen en antwoorden. Een aantal standpunten, en de gevolgen daarvan, vraagt om nadere afstemming. 
Afstemming op regionaal en landelijk niveau, met partners en brancheverenigingen om te komen tot een gezamenlijk standpunt en een gezamenlijke handelswijze. We vinden het belangrijk dat de afspraken die wij als organisatie met onze klanten maken, waar dat mogelijk is, overeenkomen met de landelijke of regionale afspraken. Zodat voor iedereen die geraakt wordt door de nieuwe maatregelen, hetzelfde beleid gehanteerd wordt en dit beleid ook een grondslag heeft. 

Daarnaast kiezen we als organisatie in dit prille stadium van de nieuwe maatregelen om prioriteit te geven aan het zo goed en veilig mogelijk organiseren van onze dienstverlening. Voor de kinderopvang als ook in het sociaal werk. Wij zien hierin een belangrijke maatschappelijke taak om eraan bij te dragen dat de maatschappelijke gevolgen van de aangescherpte maatregelen zoveel mogelijk beperkt blijven, uiteraard binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 
Wij zullen snel berichten over het vervolg. 

Hygiënemaatregelen

Verder willen we de eerder gecommuniceerde maatregelen t.a.v. hygiëne om verspreiding van het virus te voorkomen, nogmaals onder de aandacht brengen:

  1. Was regelmatig je handen met zeep
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  3. Gebruik papieren zakdoekjes
  4. Geen handen schudden

Mochten de maatregelen wijzigen, dan zullen wij vanzelfsprekend dit bericht updaten. 

Lees meer

NA FUSIE IS MIK & PIW GROEP EEN FEIT

1 september 2019
De stichtingen KiM en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één sterke organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen kinderopvang en sociaal werk op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, kunnen ze blijven werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod in kinderopvang en sociaal werk. 

Lees meer