Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

MIK & PIW Groep conformeert zich aan de Governancecode Sociaal Werk en de Governancecode Kinderopvang. Deze codes ondersteunen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht om het toezicht en bestuur integer, maatschappelijk verantwoord en efficiënt vorm te geven.

Raad van Bestuur
MIK & PIW Groep kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De heer Raymond Clement is als bestuurder integraal eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van MIK & PIW Groep heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de zes organisaties die door de stichting bestuurd worden. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van MIK & PIW Groep.  

De Raad van Toezicht heeft een drietal ondersteunende commissies ingericht:

  1. De commissie bedrijfsvoering
  2. De commissie Kwaliteit +
  3. De commissie Mens & Organisatie

De Raad van Toezicht van MIK & PIW Groep is als volgt samengesteld:

Dhr. Bert Schroen – voorzitter Raad van Toezicht, lid commissie Kwaliteit+ en lid commissie Mens & Organisatie

Dhr. Leo van Wersch – vice voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter commissie Bedrijfsvoering

Mevr. Diana van Trigt – lid Raad van Toezicht, voorzitter commissie Kwaliteit + en lid commissie Mens & Organisatie

Dhr. Philippe Meyers – lid Raad van Toezicht, lid commissie Bedrijfsvoering

Dhr. Roel Kramer – lid Raad van Toezicht, lid commissie Kwaliteit + en voorzitter commissie Mens & Organisatie

De volgende documenten liggen ten grondslag aan de werkwijze van de Raad van Toezicht