Medezeggenschap

Kinderopvang

Binnen de kinderopvang wordt ‘de klant’ vertegenwoordigd door de lokale oudercommissies. Dit is een wettelijk verplichte oudercommissie op locatie. Daarnaast is een centrale oudercommissie (COC) ingesteld voor MIK Kinderopvang en Spelenderwijs. De lokale oudercommissies van MIK Kinderopvang en Spelenderwijs hebben hun adviesrechten m.b.t. locatie overstijgende onderwerpen overgedragen aan de COC. Meer informatie over de werkwijze van de COC en de samenwerking tussen OC’s en COC leest u terug in het COC reglement van MIK & Spelenderwijs.

Emy Vaessen – voorzitter

René van Horick – lid

Carolina Mussen – lid

Tiuri van Rossum – lid

Heeft u vragen of zich wilt aanmelden voor een (C)OC? Neem dan gerust contact met ons op via cocmik-spelenderwijs@gmail.com

Sociaal werk

Binnen het sociaal werk is het medezeggenschapsorgaan ‘De Raadgevers’ ingericht. Dit orgaan bestaat uit mensen met een hoge maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van sociaal werk. Iedere stoel van raadgevers vertegenwoordigt kennis, ervaring en netwerk uit de voor MIK & PIW Groep relevante gebieden.

Het Klantenberaad behartigt de collectieve belangen van klanten van het sociaal werk: Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Klant is iedereen die direct betrokken is of betrokken is geweest bij de diensten en activiteiten van het onder de Stichting MIK & PIW Groep functionerende sociaal werk – cliënt, gebruiker, deelnemer, betrokken burger en / of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie.

Iedere klant kan in beginsel lid worden van de Raadgevers van MIK & PIW Groep. Het medezeggenschapsorgaan de Raadgevers vormt een afspiegeling van de klanten van de dienstverlening van het sociaal werk.

dhr. Theo van Wessel

mevr. Nicole Cuijpers

dhr. Nan Galema

Heeft u een hoge maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van sociaal werk? Wilt u als Raadgever graag de collectieve belangen behartigen van de klanten van sociaal werk én een bijdrage leveren aan de organisatie MIK & PIW Groep? De Raadgevers verwelkomen graag nieuwe leden. Neemt u gerust contact op met dhr. Nan Galema via n.galema@kpnplanet.nl

Aanspreekpunt: geen klacht maar wel bezorgd

Er geldt één klachtenregeling voor alle zes de organisaties die deel uitmaken van MIK & PIW Groep. Het kàn voorkomen dat een cliënt of deelnemer bezorgd is over een ervaring met de organisatie, maar dat hij of zij daarover geen formele klacht in wil dienen. Het verdient de voorkeur om die bezorgdheid te bespreken met de medewerker resp. de leidinggevende die het betreft. Maar indien iemand zijn bezorgdheid wil meedelen aan – of bespreken met – een niet direct betrokkene, dan is de COC of de Raadgevers hiervoor beschikbaar. In dat geval kunt u contact opnemen met de voorzitter:

De Raadgevers: Dhr. Nan Galema via n.galema@kpnplanet.nl

COC: Mevr. Emy Vaessen via cocmikspelenderwijs@gmail.com

N.B. De COC en de Raadgevers zijn dus niét het adres voor het indienen van een klacht. Daarvoor is er de klachtenregeling.

Medewerkers

De medezeggenschap van medewerkers is binnen MIK & PIW Groep georganiseerd rondom de drie hoofdprocessen in de organisatie; Sociaal Werk, Kinderopvang en Ondersteunend Bedrijf. Overkoepelend aan de drie OR-en is een Centrale Ondernemingsraad (COR) ingesteld waarin overstijgende zaken bestuurlijk geadresseerd worden. De COR bestaat uit een afvaardiging van de leden van de drie OR-en.

Voorzitter: Mevr. Cindy Pasmans – planner

OR-leden:

Mevr. Metske Straus – locatiemanager

Mevr. Astrid Vroemen – locatiemanager

Dhr. Bas Leinders – pedagogisch medewerker

Mevr. Samira Jerbouh – pedagogisch medewerker

Mevr. Tanja Vriendts – pedagogisch coach 

Mevr. Ineke Keller – locatiemanager

Voorzitter: Dhr. Martin Sarov – jongerenwerker/coördinator preventie radicalisering

OR-leden:

Dhr. Maarten Wehrens – sociaal werker

Dhr. Roland Erwich – sociaal werker 

Mevr. Wendy Fober – Consulent CJG

Dhr. Marnink Gommers – Coördinator Beweegcoaching healthyLIFE | Combinatiefunctionaris Senioren 

Voorzitter: Dhr. Remco Muurmans – medewerker financiële administratie

OR-leden: vacant 

Voorzitter: Dhr. Maarten Wehrens

COR-leden:

Roland Erwich

Metske Straus

Astrid Vroemen

Bas Leinders

Remco Muurmans

De OR-en en de COR worden ondersteund door de ambtelijk secretaris, dhr. Pieter Derks.

Indien u in contact wilt treden met de COR of een van de OR-en, kunt u contact opnemen met dhr. Pieter Derks via  of via 06-51 91 46 03.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.