Privacy

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet (AVG) van toepassing. Hierin staan de regels beschreven die gelden voor het verwerken en bewerken van persoonsgegevens. 
Alle stichtingen behorend tot MIK & PIW Groep gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In het privacyreglement staat hoe we dat doen. 

Welke gegevens worden vastgelegd is afhankelijk van de dienstverlening. Tijdens de eerste gesprekken/contact wordt u hierover geïnformeerd door onze medewerker. Diegenen waar persoonsgegevens van worden verwerkt, hebben verschillende rechten zoals:

  • het recht op informatie
  • het recht op inzage
  • het recht op rectificatie

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als klant het recht om aanspraak te maken op uw rechten. U kunt daarvoor een verzoek indienen via